ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ – Opportunity to develop our talents

ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਹੈ।

All of us do not have equal talent. But all of us have an equal opportunity to develop our talents.