ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ – uniquely individual standpoint

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
When you address a task from your own uniquely individual standpoint, you become a whole person.