ਰਵੱਈਆ – Attitude

ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਕਾਬ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਉੱਡ ਕੇ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

All birds find shelter during rain, but eagle avoids rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes the difference.