ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Creativity and imagination of the human mind would always be superior to any computer.

Creativity and imagination of the human mind would always be superior to any computer.