ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ – Team spirit

ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ’, ਜੋ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਭਾਵ ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ’।

A school is great because it creates and generate students with confidence that ‘I can do it’ that in-tern will generate the team spirit that ‘we will do it’.