ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ – A good book

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। A good book is a source of great knowledge and wealth for many generations.

ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਤੇ ਮੂਰਖ – A fool and a genius

ਇਕ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਰਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਹੈ। A fool can become a genius when he understand he is a fool. But, a genius can become a fool when he understand he… Continue reading ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਤੇ ਮੂਰਖ – A fool and a genius

ਇਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ – A creative person

ਇਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। A creative person is motivated by his or her own desire to excel and not the need to beat others.