ਆਗੂ – A leader

ਇਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

A leader must have courage to take decisions.

Leave a comment