ਇਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ – A creative person

ਇਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ।

A creative person is motivated by his or her own desire to excel and not the need to beat others.

Leave a comment