ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। Creating vision and direction towords the future is one of the primary tasks of leadership.