ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ – ਜਿੱਤ

ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। Confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person.