ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। Accept what you cannot change

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। Accept what you cannot change.