ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ! ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ!

ਸਰਗਰਮ ਰਹੋ! ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ! ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਓ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

Be active! Take on responsibility! Work for the things you believe in. If you do not, you are surrendering your fate to others.