ਮਨ – The mind

ਮਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਜੀਵਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ. ਵਿਚਾਰਾਂ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਫਲ ਇਵੈਂਟਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

Within the mind are all the resources required for successful living. Ideas are present in the consciousness, which when released and given scope to grow and take shape, can lead to successful events.

Leave a comment