ਬਿਪਤਾ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੌਕੇ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

ਬਿਪਤਾ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੌਕੇ ਲਈ ਮੌਕੇ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।

Adversity always presents opportunities for introspection.