ਫੈਸਲੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ – Decision making

ਵਧੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ।

The more decisions you can make avoiding external pressures, which will constantly try to manipulate you, the better your life will be.