ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਤੇ ਮੂਰਖ – A fool and a genius

ਇਕ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਅਤੇ, ਇਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਰਖ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਹੈ।

A fool can become a genius when he understand he is a fool. But, a genius can become a fool when he understand he is genius

Leave a comment