ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ – A good book

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

A good book is a source of great knowledge and wealth for many generations.

Leave a comment