ਇਕ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ – A great purpose

ਇਕ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੰਧ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।

A great purpose breaks the walls of human limitation.

Leave a comment